Με το νόμο 4479/2017 (Α’ 94) “Τροποποιήσεις του ν. 2725/99 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017, ρυθμίστηκαν θέματα που επιλύουν σημαντικά προβλήματα των εμπλεκομένων με τον αθλητισμό φορέων ενώ παράλληλα εισήχθησαν διατάξεις για την απλούστευση διαδικασιών σχετικά με τη λειτουργία τους.

Ειδικότερα μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω νόμου, με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 απλοποιείται και επικαιροποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας και πραγματοποιείται κατηγοριοποίηση αυτών, σύμφωνα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης, το σύνολο των θεατών και το είδος των αγώνων. Παράλληλα  ρυθμίστηκε συναφώς ο τρόπος χορήγησης της άδειας λειτουργίας και η διάρκεια της, από τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές. Πλέον η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων περνάει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στους Δήμους και τις Περιφέρειες, ανάλογα με την κατηγορία που κατατάσσεται κάθε αθλητική εγκατάσταση.

Επίσης, με το άρθρο 1 θωρακίστηκε νομικά η σύγκληση και η συγκρότηση της καταστατικής γενικής συνέλευσης της Ε.Π.Ο. με την οποία άνοιξε ο δρόμος για τις απαιτούμενες καταστατικές τροποποιήσεις οι οποίες και ψηφίστηκαν και εν συνέχεια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε σε εκλογές για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης.

Link του σχετικού νόμου: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIdzzU_wXvEbjBGQ2lS1XqgmAKRTZ35oNqE5p7elLjG3g.